Навигация
Your Cart

Общи условия

Собственост
Настоящият сайт е собственост на „Киндерей”ЕООД
Цялата информация, съставянето и начина на подредба на www.nexttoyou.bg, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на www.nexttoyou.bg; разпространяването му под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда, както и всяка форма на комерсиално използване, е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на българското законодателство без предварително известие.
Използването на www.nexttoyou.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. www.nexttoyou.bg си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, без предварително известие. www.nexttoyou.bg не поема отговорността по уведомяването на потребителите си за евентуални промени в общите условия.

Дефиниции на термини, използвани в настоящите условия
www.nexttoyou.bg; Каталог – според смисъла на контекста – рекламен каталог, предоставящ информация и регистрация на такава; физически и юридически лица, представляващи каталога
Условия – условия за използване на услугите на www.nexttoyou.bg
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на www.nexttoyou.bg според настоящите Условия
Рекламодател; Партньор – по смисъла на текста в www.nexttoyou.bg – всяко лице, предоставящо информация относно обект, обява или оферта, рекламирана в каталога
Злоумишлено действие – по смисъла на настоящите Условия това са всички действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL); препълване на каналите (FLOOD); получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK); извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж; повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по смисъла на българското законодателство.

Съгласие за ползване от Потребители
Настоящият текст съдържа информация за Условията на използването на www.nexttoyou.bg. Ако по някаква причина не приемате Условията на www.nexttoyou.bg, ще Ви помолим да напуснете.
Всяко използване на www.nexttoyou.bg се смята за израз на съгласие с Условията и задължава Потребителя и Рекламодателя да ги спазва.
Общите Условия са публикувани на видно място в интернет страницата на www.nexttoyou.bg и са достояние на всеки Потребител и Рекламодател.

Права и задължения на www.nexttoyou.bg
www.nexttoyou.bg има право да изпраща съобщения до своите потребители и партньори под всякаква форма с цел реклама на услуги.
www.nexttoyou.bg има право, но не и задължение да запазва материали и информация, използвани и разположени на сървъра или направени достояние на трети лица от Потребител или Рекламодател, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е разумно необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.nexttoyou.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи и други.
www.nexttoyou.bg има право, но не и задължение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, интернет страници и ресурси, разположени от Потребители и Рекламодатели на сървъра на www.nexttoyou.bg, които са в нарушение на настоящите Условия, добрите нрави или интернет етиката.
www.nexttoyou.bg има право да изтрива/премахва обяви  по свое усмотрение.
www.nexttoyou.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя или Рекламодателя, когато последният ползва услугите на сайта в нарушение на настоящите условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по собствена преценка, да прекратява, спира или променя предоставяните услуги и да установява всякакви ограничения, касаещи използването им.
www.nexttoyou.bg има право да позиционира линкове и реклами от всякакъв тип, както и препратки към други сайтове, притежание на трети лица на страниците на всички обекти, регистрирани в сайта
www.nexttoyou.bg има право да позиционира обектите и обявите по свое усмотрение. www.nexttoyou.bg не гарантира позиции за обектите и не поема отговорност за обекти, които заплащат за определена позиция, на която не излизат в действителност, ако не са попълнени всички необходими данни.
www.nexttoyou.bg не се ангажира с позиции на показване на обектите и обявите в чуждоезичните версии на сайта.
www.nexttoyou.bg става притежател на качената на сайта информация и има право да запазва и да използва по всякакви начини информацията, качена на сайта от всички потребители на сайта, включително и рекламодателите.
www.nexttoyou.bg представя рекламна информация за оферти на трети лица. www.nexttoyou.bg не е страна и не поема никаква отговорност относно взаимоотношенията между потребителите на сайта и третите лица, за чиито оферти се предоставя рекламна информация. www.nexttoyou.bg не гарантира верността на информацията в офертите, за които предоставя реклама.
www.nexttoyou.bg не е посредник при взаимоотношенията между Рекламодатели и Потребители и няма задължения по отношение на кореспонденцията и отношенията (търговски, патентни, облигационни и всякакви други) между тях или с трети лица във връзка с плащания, доставка на стоки и услуги, промоции, оферти, условия, гаранции и други, произтичащи от тези отношения, и установявани и поддържани чрез ползване от Потребителите на предоставяните от Каталога рекламни услуги.
Рекламодателите са отговорни да спазват българското законодателство във връзка с рекламата на своите обекти и обяви и да не включват (рекламират) в каталога обекти или услуги, ако това е забранено със закон или наредба. Отговорността при нарушение е изцяло на Рекламодателя.
www.nexttoyou.bg не предлага туристически услуги, нито представлява платформа за предлагане на туристически услуги. Рекламодатели могат да публикуват рекламна информация, и за чиято достоверност и законност отговарят сами
Употреба на Съдържание
Съдържанието в сайта -информация, данни, ресурси, услуги, текст, звук, снимков материал, графики, видео и аудио материали - e собственост на www.nexttoyou.bg.
 

Права и задължения на Потребителя
Всеки Потребител, приел Условията на www.nexttoyou.bg, има правото да използва услугите, ресурсите и информацията, достъпни в Каталога, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.

Всеки Потребител се задължава да не зарежда иразполага на сървъра на www.nexttoyou.bg  разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на www.nexttoyou.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на www.nexttoyou.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, чието съдържание нарушава права или свободи на гражданите съгласно Конституцията и законите на Република Българя или правата на човека съгласно международните актове.
Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на www.nexttoyou.bg изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, представляващи търговска, служебна тайна или друг вид конфиденциална информация.
Потребителят е длъжен да обезщети www.nexttoyou.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, мaтериали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на www.nexttoyou.bg

Права и задължения на Рекламодателите
Всеки Рекламодател, приел Условията за ползване www.nexttoyou.bg, има правото да се регистрира с потребителско име и парола след попълването на он-лайн регистрационно заявление, освен в случаите, когато е налице нарушение на тези Условия, както и Злоумишлено действие от негова страна.
Рекламодателят, регистриран като Потребител на www.nexttoyou.bg, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им в Каталога.
Рекламодателят, регистриран като Потребител на www.nexttoyou.bg, носи пълна отговорност за запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата.
Всеки регистриран в www.nexttoyou.bg Рекламодател има правото да се възползва от услугите и привилегиите, предоставяни му с регистрацията, както и да придобива други такива съобразно ред и условия, определени от www.nexttoyou.bg.

Регистрация на Рекламодател
Регистрацията си Рекламодателят извършва самостоятелно, чрез попълване на он-лайн регистрационна форма. Чрез тази регистрация се придобиват данни – потребителско име и парола - с които е възможен достъп до индивидуален административен панел, позволяващ регистрация на обекти, обяви и въвеждане на информация за тях.
При попълване на регистрация Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.

Публикуване на информация от Рекламодател
Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на , изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали съдържащи заплаха за физическата цялост и телесната неприкосновеност на индивида.
Всеки Рекламодател се задължава да не зарежда, разполага на сървъра на www.nexttoyou.bg, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, както и всякакви материали с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава правилното психологическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави.

Защита на личните данни Запознайте се с политиката относно лични данни и поверителност .
-


Политика за използване на Бисквитки
Бисквитките (cookies) представляват малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск и разрешават на сайтът ни да разпознае Вашия компютър при следващо посещение на www.nexttoyou.bg. Използваме бисквитки за да осигурим нормалното функциониране на сайта, като и за да Ви показваме съдържание, което е най-близко до това, което търсите. Допълнително, ако сте абонирани за нашия е-мейл бюлетин бисквитките се използват, за да можем да Ви изпратим най-подходящата за Вас информация.
Cookies на трети страни: Сайтът използва системи на трети лица измежду които системи за статистическа информация (например Google Analytics), рекламни платформи (например Google AdWords и Google AdSense), както и социални приложения (например тези на Facebook). Тези системи също могат да поставят бисквитки на вашето устройство, като повече информация за тях можете да намерите в общите условия на всяка от тези системи.
www.nexttoyou.bg не съхранява в бисквитките лична информация.
За въпроси :
Комисия за защита на личните данни gdpr-bg.eu
Комисия за регулиране на съобщенията crc.bg
Комисия за защита на потребителите kzp.bg

За www.nexttoyou.bg
www.nexttoyou.bg се представлява от „КИНДЕРЕЙ ЕООД, ЕИК 205271609 e-mail:…………………………